Full reference OpenMind biblio ref
Abdurahmanov, Abdumannon, and A. Ahmedov. 1981. “Predisloviye Banumusa K "Konicheskim Secheniyam" Apolloniya”. In Matematika I Astronomiya V Trudakh Lbn Siny, Yego Sovremennikov I Posledovateley, 59-79. Tashkent.
{ Abdumannon Abdurahmanov, A. Ahmedov, 1981 #10395 }